تسهیل خدمت به تعاونگران با شکل گیری مرکز نوآوری و توسعه تعاون

مدیرعامل بانک توسعه تعاون شکل‌گیری منتا ( مرکز نوآوری
و توسعه تعاون) را در راستای تسهیل خدمات به تعاون گران عنوان
نمود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک