شاخص بورس نیمه ارتفاع 1.2 میلیون واحد را هم از دست داد