مشاغل سخت و زیان آور چیست و چندساله بازنشست می‌شوند؟

کارشناس سازمان تأمین اجتماعی درباره بازنشستگی مشاغل
سخت و زیان آور گفت: اگر افراد 20 سال سابقه متوالی و 25 سال سابقه
متناوب پرداخت حق بیمه داشته باشند، حقوق بازنشستگی به آن‌ها پرداخت
می‌شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک