کارگران ایرانی پایین ترین دستمزد را در مقایسه با کشورهای اطراف دارند

مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو)
با بیان اینکه کارگران ایرانی پایین ترین دستمزد را در بین کشورهای
اطراف دارند گفت: به دلیل دستمزد پایین کارگران ایرانی سرمایه گذاری
در ایران مقرون به صرفه است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک