گفتگو| جزئیات ثبت نام برای دریافت کپسول گاز / روزانه چقدر گاز مایع عرضه می شود؟

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: در حال
حاضر میزان گاز مایع مورد نیاز بخش خانگی در استانها بر اساس برآورد
نیاز و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و جغرافیایی تعیین و در سامانه
سدف ثبت می شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک