بافتن قالی به جای قسط وام

مدیر صندوق فاطمه الزهرا (س) درباره اشتغالزایی گفت:
اکنـون 10 نفـر به صورت ثابت در یـک کارگاه قالیبافی مشغول به کار
شدند که این آمار غیر از مواردی است که با دریافت تسهیلات توانسـتند
شـغل خود را احیا یا حفظ کنند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک