صادرکننده چک بی محل از سال 1400 برای رفع سوء اثر چه کند؟

طبق قانون جدید اگر چک برگشت بخورد و گواهینامه عدم
پرداخت چک صادر شود ، بانک مرکزی ظرف 24 ساعت حسابهای صادر کننده چک
را به میزان کسری مبلغ چک تا تامین کسری وجه چک در تمام بانکها و
موسسات اعتباری مسدود می نماید.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک